ටෙඩි රූස්වෙල්ට් ටෙරියර්
සුනඛ අභිජනන

ටෙඩි රූස්වෙල්ට් ටෙරියර්

Characteristics of Teddy Roosevelt Terrier

මුල් රටඇඑජ
ප්රමාණයකුඩා
වර්ධනය25-38 සෙ.මී.
සිරුරේ බර5-10 kg
වයස අවුරුදුඅවුරුදු 10-15
FCI අභිජනන කණ්ඩායමහඳුනාගෙන නැත
Teddy Roosevelt Terrier Crhistics

කෙටි තොරතුරු

  • සතුටු සිතින් හා සතුටු සිතින් බල්ලන්;
  • Excellent working qualities;
  • Smart and well trained;
  • නිර්භය.

මූලාරම්භක කතාව

The history of the origin of the Teddy Roosevelt Terrier breed is very unusual. For a long time, these dogs were bred in the USA not for exterior qualities, but exclusively for working ones. Teddy Roosevelt Terriers are excellent rat-catchers. Initially, they worked at the docks and on farms, and it was the destruction of these rodents that was the main purpose of these small and fearless dogs. At the origins of the breed were emigrant dogs brought from the UK. She has the blood of Manchester Terriers , Bull Terriers , Beagles , Whippets . There is also evidence that white English terriers that have disappeared today have also been used.

Although these small nimble dogs have been bred for about 100 years, serious breeding with selection for conformation and type began relatively recently, and the breed standard was approved in 1999. At the same time, these terriers owe their unusual name to one of the US presidents – Theodore Roosevelt, who is considered a great lover of dogs.

විස්තර

Teddy Roosevelt Terriers are small, well-muscled dogs. The ideal ratio of length of the body to the height at the withers is described by the standard as 10:7–10:8. These dogs have short legs. The head of these terriers is small and proportional, with a slightly pronounced stop and approximately equal length of the muzzle and skull. At the same time, the skull is quite wide, but the shape of an apple is considered a disadvantage. The ears are triangular, set high and erect.

The standard also considers the excess weight of dogs as a disadvantage, which affects their mobility, agility and, accordingly, working qualities. The coat of the Teddy Roosevelt Terrier is short and dense. The colors are very varied, but a white background or markings are required. Teddy Roosevelt Terriers can be black, chocolate, dark brown, various shades of red, including red-red. And also – blue and fawn.

අක්ෂර

Teddy Roosevelt Terriers are friendly, outgoing and fun dogs. They are ready to actively participate in the life of the owners and will be happy to hunt and run after the ball in the garden. Thanks to their intelligence, these little terriers are well trained , but they need a firm hand: like all terriers, they are headstrong and stubborn.

Teddy Roosevelt Terrier Care

Standard care –  comb out the coat, if necessary, clean the ears and trim the claws . It is important not to overfeed : these animals are prone to gaining excess weight.

අන්තර්ගත

Typical representatives of the breed are very unpretentious. Due to their size, they can be kept both in a private house and in a city apartment. However, it must be borne in mind that these are very active dogs who definitely need to throw out their irrepressible energy. Also, do not forget about the strong hunting instinct of Teddy Roosevelt Terriers, thanks to which they can start chasing, for example, a neighbor’s cat, poultry or squirrels in the park.

මිල

It is not easy to buy such a puppy, they are mainly bred in the USA. Accordingly, you will have to organize a trip and delivery, which will double or triple the cost of the baby.

Teddy Roosevelt Terrier – Video

Teddy Roosevelt Terrier Dog, Pros and Cons of Owning a Teddy Roosevelt Terrier

ඔබමයි