සිනිඳු කෝලි
සුනඛ අභිජනන

සිනිඳු කෝලි

Characteristics of Smooth Collie

මුල් රටඑක්සත් රාජධානිය (ස්කොට්ලන්තය)
ප්රමාණයවිශාල
වර්ධනය56-66 සෙ.මී.
සිරුරේ බර23-35 kg
වයස අවුරුදුවයස අවුරුදු 14-16
FCI අභිජනන කණ්ඩායමස්විට්සර්ලන්ත ගව බල්ලන් හැර වෙනත් ගව පට්ටි සහ ගව බල්ලන්
Smooth Collie Cishtics

කෙටි තොරතුරු

  • Attentive, intelligent;
  • Smart, quick and easy to learn;
  • Very loyal to children.

අක්ෂර

The history of the Smooth Collie is closely intertwined with its closest relative, the Smooth Collie . These English dogs were considered one breed until the second half of the 19th century. By the way, in the United States of America, the Rough Collie and the Rough Collie still belong to the same breed.

Like the Rough Collie, the Smooth Collie is a highly intelligent and intelligent dog. Balanced temperament is combined in it with playfulness and activity. At the same time, short-haired collies, according to breeders, are more energetic and sonorous compared to relatives. These dogs controlled herds of sheep with the help of their voice, the habit of barking and “talking” remained with them today.

The Smooth Collie is a peaceful dog, and although it treats strangers with distrust, it will not use force. However, in an extreme situation, she is able to stand up for herself and for her family members. Aggression and cowardice are considered a vice of the breed – such individuals are excluded from breeding.

Representatives of the breed equally love all household members, but they pay special attention to children. These dogs make caring and attentive nannies who not only entertain the kids, but also carefully take care of them.

Smooth Collie Behaviour

Of particular note is the intellectual abilities of the collie. This dog is considered to be one of the most intelligent breeds. Collies perfectly understand their owner and try to please him. Even a child of school age can train a dog, but, of course, this should be done only under the supervision of an adult. Collies do not respond well to aggression, yelling, and harsh punishment methods. Working with this dog requires patience and affection.

The Smooth Collie is neutral to animals in the house. The dog will surely make friends with friendly neighbors, and it will simply avoid communication with aggressive neighbors. Calm and good-natured representatives of the breed are able to compromise.

Smooth Collie Care

The shorthaired collie, unlike its longhaired relative, does not require careful care from the owner. It is enough to wipe the dog just once a week with a damp hand or a towel to get rid of the fallen hairs. During the molting period, the pet is combed out twice a week with a massage brush-comb.

රැඳවුම් කොන්දේසි

A large collie can get along in a city apartment, subject to sufficient physical activity. The dog is walked at least 2-3 times a day, and it is recommended to set aside at least an hour each time.

We must not forget about games, fetching and various exercises. You can also practice agility , freestyle and frisbee with your pet – collies show themselves very well in competitions.

Smooth Collie – Video

ඔබමයි