මල්ලෝර්කා ෂීප්ඩෝග්
සුනඛ අභිජනන

මල්ලෝර්කා ෂීප්ඩෝග්

Characteristics of Mallorca Sheepdog

මුල් රටස්පාඤ්ඤයේ
ප්රමාණයවිශාල
වර්ධනය56 සිට 61 දක්වා සෙ.මී.
සිරුරේ බර35 සිට 40 kg දක්වා
වයස අවුරුදු11 සිට 13 දක්වා පැරණි
FCI අභිජනන කණ්ඩායමස්විට්සර්ලන්ත ගව බල්ලන් හැර වෙනත් ගව පට්ටි සහ ගව බල්ලන්
Mallorca Sheepdog Characteristics

කෙටි තොරතුරු

  • Copes well with the role of a security guard;
  • Strongly attached to the family;
  • It is prone to dominance, so it needs training.

අක්ෂර

The Mallorcan Sheepdog is an ancient breed that has served the farmers of the Iberian Peninsula for centuries. Her duties included not only the protection and protection of the owner’s possessions, but also grazing livestock and even birds. Its exact origin is still a mystery. According to one version, these dogs appeared in Spain in the middle of the 13th century. According to another version, it appeared a little later, and already Spanish farmers endowed this breed with the necessary qualities that greatly distinguished the Mallorcan Sheepdog from other Spanish breeds. This strong-willed and self-confident dog has become an energetic and courageous defender. She did not hesitate to rush to the defense of her master and took the protection of her territory very seriously.

The Mallorcan Sheepdog has an independent character. She is used to working alone, so it is better if she is the only pet in the house. Dogs of this breed are very attached to their family and are always ready to stand up for her. They do not trust strangers and are rather hostile. For this reason, the Majorcan Sheepdog needs to be socialized from an early age .

හැසිරීම

By their nature, representatives of this breed are prone to dominance, so the future owner of the dog must have training experience . The dog must recognize the leader in him – only after that he will begin to fulfill the commands. When training, strictness and discipline should be observed, but in no case should the dog be punished. Such behavior of the owner can lead to the development of aggressive tendencies in the animal. It is worth noting that their guarding instinct cannot be completely curbed.

Mallorca Sheepdog Care

In general, the Majorcan Shepherd Dog is in good health, but has a tendency to some of the diseases inherent in all large dogs. These include gastric volvulus and musculoskeletal problems such as hip dysplasia and slipped patella syndrome.

The Mallorcan Sheepdog has a thick and fairly short coat. Washing too often can lead to dryness and irritation as the dog’s skin releases a special protective oily substance. Light dirt can be removed with a damp cloth. The Mallorcan Sheepdog needs to be combed from time to time . This allows not only to remove dead hairs, but also to help the distribution of protective substances that give shine and a healthy look to the dog’s coat.

It is also important to monitor the condition of the shepherd’s ears, especially if the dog likes to swim or gets wet often. If water gets inside the hanging ears, it cannot evaporate due to insufficient air supply. This can lead to infection and inflammation. Therefore, the ears of the Mallorcan Sheepdog must be cleaned and wiped weekly after water has entered them.

රැඳවුම් කොන්දේසි

The Mallorcan Sheepdog, like all working breeds, needs a lot of exercise. This can be either a daily two-hour walk in the case of living in a city apartment, or playing in the backyard. Lack of proper exercise can lead to destructive behavior of the pet, including barking, property damage and even aggression.

If you are going to start a Mallorca Shepherd and live in a city apartment, you should remember that this dog has a very strong guarding instinct and, at the slightest attempt on its territory, will scare off violators with loud barking.

Mallorca Sheepdog – Video

Ca de Bestiar - Majorca Shepherd - Facts and Information

ඔබමයි