ඉංග්‍රීසි කොකර් ස්පැනියෙල්
සුනඛ අභිජනන

ඉංග්‍රීසි කොකර් ස්පැනියෙල්

Characteristics of English Cocker Spaniel

මුල් රටඑංගලන්තය
ප්රමාණයසාමාන්ය
වර්ධනය38 සිට 41 දක්වා සෙ.මී.
සිරුරේ බර14-15 kg
වයස අවුරුදුවයස අවුරුදු 14-16
FCI අභිජනන කණ්ඩායමරිට්‍රීවර්, ස්පැනියල් සහ ජල බල්ලන්
English Cocker Spaniel Characteristics

කෙටි තොරතුරු

  • Cheerful, cheerful and curious;
  • Easy to train even by an inexperienced owner, has a docile nature;
  • Sociable and friendly towards other animals.

අක්ෂර

The English Cocker Spaniel is an incredibly sociable and cheerful dog. This animal will do everything to deliver positive emotions to the owner. Representatives of this breed are devoted and obedient, they are so easily attached to a person that it is simply unacceptable to leave them alone for a long time. This threatens the dog with psychological trauma and spoiled behavior. But in a large family, the English Cocker Spaniel will be the happiest pet, because communication, playing together and exploring everything new are his favorite activities.

The curiosity of this dog and its mobility is the result of many years of selection and hunting instinct, it used to be an excellent hunting assistant. But danger lurks right there: you need to carefully monitor the dog on a walk, because, having sensed something interesting, the spaniel will bravely set off towards adventures all alone.

හැසිරීම

The English Cocker Spaniel is easy to train, so even beginners can handle training . This dog does not need to repeat the command twice , she understands everything the first time. The desire to please his beloved owner and obedient character are the components of the dog’s perseverance.

Dogs of this breed are very sociable, so it is not difficult for them to find a common language with children. It is joyful to play and run around the yard, bring the ball and frolic with the little owners – all this the Cocker Spaniel will do with great pleasure. However, the dog’s communication with preschool children should still take place under the supervision of parents. In addition, the Cocker Spaniel is one of those dogs that easily get along with other animals, including cats.

සත්කාර

Owners of a beautiful long coat, English Cocker Spaniels require careful grooming. It is necessary to comb the dog every day, as the coat is prone to tangles and tangles. To accustom a puppy to this process is from an early age.

In addition, experts recommend bathing your dog once a week using a special shampoo. When grooming, special attention should be paid to the hair on the ears and on the paws of the pet. Since the ears are a rather problematic area for this breed, they must be regularly inspected and cleaned of sulfur every week.

Grooming a dog (as the hair grows) can be done by a professional groomer or by yourself if you have similar experience.

රැඳවුම් කොන්දේසි

The English Cocker Spaniel is comfortable living both in the city and outside it, in a private house. It is enough to provide him with active walks twice a day, the total duration of which can be up to 2-3 hours. At the same time, the dog should be occupied with playing with the ball or running: it needs to splash out energy. In summer and winter, in order to avoid sunstroke or hypothermia, it is worth monitoring the well-being of the pet and, if necessary, reducing the hours of walking.

These dogs, like other spaniels, are distinguished by an excellent appetite and a high tendency to overeat and become obese. Therefore, the dog’s diet must be monitored, giving it strictly limited portions of high-quality and balanced food. Many manufacturers offer food specifically for this breed.

English Cocker Spaniel – Video

ඉංග්‍රීසි කොකර් ස්පැනියෙල්

ඔබමයි