ഫ്രഞ്ച് പോയിന്റർ (ബ്രാക്ക് ഫ്രാൻസായിസ്)
നായ ഇനങ്ങൾ

ഫ്രഞ്ച് പോയിന്റർ (ബ്രാക്ക് ഫ്രാൻസായിസ്)

Characterics of French Pointer

മാതൃരാജ്യംഫ്രാൻസ്
വലിപ്പംഇടത്തരം, വലുത്
വളര്ച്ചIberian type: 47–58 cm

Gascony type: 56–69 cm
ഭാരംIberian type: 15–25 kg

Gascony type: 20–36 kg
പ്രായം10-12 വയസ്സ്
FCI ബ്രീഡ് ഗ്രൂപ്പ്പോലീസുകാർ
French Pointer Characteristics

സംക്ഷിപ്ത വിവരങ്ങൾ

  • There are two types: Gascon and Pyrenean;
  • Dogs of the Pyrenean type are smaller than those of the Gascon type;
  • Friendly and welcoming animals.

കഥാപാത്രം

The first mention of a large French brakke dates back to the 15th century. And his ancestors are considered to be the now extinct southern hound and the Navarre pachon – the old Spanish pointer.

It is interesting that for a long time the breeding of the French Bracca was not controlled in any way, the dogs were taken to different regions and crossed with other breeds. At the end of the 19th century, breeders decided to engage in conscious selection of these animals. It turned out that by this time two types of Braccoes had formed – the Pyrenean and the Gascon. Their standards were described in 1880.

The Greater French Bracque is an intelligent and friendly breed that was originally used exclusively for hunting. The dog is hardworking, gets along well with people, quickly becomes attached to the household. These affectionate and gentle animals are sympathetic to school-age children, able to endure even the antics of toddlers. However, you should not abuse this, this is not a nanny, it is better not to leave pets alone with small children.

പെരുമാറ്റം

A large French bracque does not survive separation from his beloved owner. Left alone, the dog becomes nervous, uncontrollable, and becomes discouraged. Such a pet is hardly suitable for a busy person.

Despite the boundless devotion, the French Brakk needs training and socialization . If the owner does not have experience in raising a dog, experts recommend immediately contacting a cynologist. Some representatives of the breed are restless, inattentive, and can easily be distracted from their studies.

The French Bracca has strong hunting instincts, which makes it not the best neighbor for cats and other small animals. But with dogs, he easily finds a common language.

French Pointer Care

The short, thick coat of the Great French Bracque is replaced twice a year – in autumn and spring. At this time, dogs are combed out a couple of times a week, no more.

The rest of the time, you need to wipe the pet with a damp hand or towel once a week – this is enough to remove the fallen hairs.

It is also recommended once a week to carefully examine and clean your pet’s teeth and ears , monitor the condition of the claws .

തടങ്കലിൽ വയ്ക്കാനുള്ള വ്യവസ്ഥകൾ

The Greater French Bracque is a free-spirited dog that needs daily active outdoor walks, like all representatives of hunting breeds. Therefore, the owner must be prepared for the fact that he will have to spend a lot of time on the street all year round.

It is also advisable at least once a week to go with your pet to nature – for example, to the forest. This will allow the dog to run outdoors, play and throw out his energy. The main thing is to control so that, being carried away by something, the pet does not run away and does not get lost. The hunting instincts of animals persist even if they are brought in as companions and they have never participated in a real hunt.

French Pointer – Video

Braque Francais - TOP 10 Interesting Facts - Pyrenees and Gascogne

നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തുക