ഡോയിച്ചർ വാച്ചൽഹണ്ട്
നായ ഇനങ്ങൾ

ഡോയിച്ചർ വാച്ചൽഹണ്ട്

Characteristics of Deutscher Wachtelhund

മാതൃരാജ്യംജർമ്മനി
വലിപ്പംശരാശരി
വളര്ച്ച45–54 സെ
ഭാരം17-26 കിലോ
പ്രായം12-15 വയസ്സ്
FCI ബ്രീഡ് ഗ്രൂപ്പ്8 - റിട്രീവറുകൾ, സ്പാനിയലുകൾ, വാട്ടർ നായ്ക്കൾ
Deutscher Wachtelhund Characteristics

സംക്ഷിപ്ത വിവരങ്ങൾ

  • Cheerful, friendly;
  • Universal hunting breed;
  • Almost never starts as a companion;
  • Another name is the German Quail Dog.

കഥാപാത്രം

Wachtelhund is a professional hunter. This breed appeared in Germany at the end of the 19th – beginning of the 20th century, when ordinary people received the right to hunt and keep a pack of dogs. The ancestors of the Wachtelhund are considered German cops. Information about animals similar to them is found in the literature of the 18th century.

At the same time, representatives of the breed work independently, this is not a pack dog. This feature predetermined the development of character.

Wachtelhund can be safely called one of the best representatives of German cynology. He is incredibly devoted to his owner and feels him subtly. In addition, it is a friendly and open dog. However, it is important to understand that training is indispensable. If the owner was able to show who is in charge in this pair, there will be no problems with education. Otherwise, the Wachtelhund can be very capricious, especially if the training process focuses on negative reinforcement. However, today dogs of this breed are rarely started as companions – even today they have retained the role of real hunters. Therefore, their upbringing, as a rule, is carried out by huntsmen.

പെരുമാറ്റം

The Wachtelhund treats children favorably, but does not show much initiative in communication. Although some dogs are quite patient and can play with babies for a long time, they usually develop strong friendships with children of older school age.

In relations with relatives, the Wachtelhund is peaceful, can get along with a calm and quiet neighbor. He is unlikely to tolerate an aggressive and cocky relative. The life of a dog with other animals will largely depend on their upbringing and character. If the puppy gets into a family where there is already a cat, most likely they will become friends.

കെയർ

The long, thick coat of the Wachtelhund should be brushed once a week with a stiff brush. During the molting period, which takes place twice a year, the procedure is carried out every 2-3 days.

In addition to hair care, it is also important to monitor the cleanliness and condition of the eyes and teeth of the pet. Its hanging ears deserve special attention . Heavy and poorly ventilated, without proper hygiene, they are prone to the development of infectious diseases and otitis media .

തടങ്കലിൽ വയ്ക്കാനുള്ള വ്യവസ്ഥകൾ

It is important to understand that the Wachtelhund is a working breed. Contain its representatives in a private house or in an aviary. The dog must necessarily participate in the hunt, walk for a long time, train and develop hunting skills. Then she will be happy and calm.

Deutscher Wachtelhund – Video

7-Month Old Deutscher Wachtelhund Completing a 100m Forest Drag

നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തുക