ഡാൻഡി ഡിൻ‌മോണ്ട് ടെറിയർ
നായ ഇനങ്ങൾ

ഡാൻഡി ഡിൻ‌മോണ്ട് ടെറിയർ

Characteristics of Dandie Dinmont Terrier

മാതൃരാജ്യംUK (England, Scotland)
വലിപ്പംശരാശരി
വളര്ച്ചXXX - 30 സെ
ഭാരം8-11 കിലോ
പ്രായം12-14 വയസ്സ്
FCI ബ്രീഡ് ഗ്രൂപ്പ്ടെറിയറുകൾ
Dandie Dinmont Terrier Characteristics

സംക്ഷിപ്ത വിവരങ്ങൾ

  • Wayward, but good-natured;
  • Get along well with school-age children;
  • Mobile, do not sit still.

കഥാപാത്രം

The Dandie Dinmont Terrier is a small terrier originally from Great Britain, more precisely from Scotland. His ancestors are the Skye Terrier and the now extinct Scottish Terrier. The first mention of the Dandie Dinmont Terrier dates back to the 17th century. Moreover, it is interesting that this breed was especially popular among the gypsies: they used small dogs in the fight against rodents. A little later, dogs began to accompany English hunters of burrowing animals, including badgers, martens, weasels and foxes.

Today, the Dandie Dinmont Terrier is most commonly kept as a companion dog. These dogs are valued for their kindness, cheerful disposition and sociability.

Representatives of the breed are very warm to all family members. This dog is human-oriented and needs constant attention and affection. She will be happy only next to a loving owner. At the same time, like all terriers, the Dandie Dinmont can sometimes be very capricious and even capricious. This is especially evident when the pet is jealous of its owner. That is why it is very important to start raising a terrier at the age of a puppy.

പെരുമാറ്റം

We must not forget about early socialization : in the case of the Dandie Dinmont Terrier, this is especially necessary. Despite the innate openness to everything new and natural curiosity, without acquaintance with the outside world, these dogs can grow incredulous and even cowardly. To avoid this, socialization should begin already at the age of two to three months.

Training a Dandie Dinmont Terrier is easy. He grasps information quickly and learns with pleasure. But, as is the case with other terriers, you will have to look for an approach to the pet. It is not easy to capture the attention of this restless dog!

The Dandie Dinmont Terrier is a great neighbor, representatives of the breed rarely bully and mostly manifest themselves as friendly and peaceful animals. However, they will not allow themselves to be offended, and conflict cannot be avoided if another dog or cat turns out to be cocky. Terriers have a difficult relationship with rodents. They simply perceive them as prey, so leaving these animals alone is by no means recommended.

The Dandie Dinmont Terrier is good with children. How patient he will be with a child depends largely on the upbringing of the baby. If the child does not bother the dog, carefully plays and cares for it, adults can be calm: the terrier will be a true friend.

Dandie Dinmont Terrier Care

The Dandie Dinmont Terrier is an unpretentious dog. Little is required from the owner: it is enough to comb the dog a couple of times a week and periodically take it to the groomer. Representatives of the breed are often given model haircuts. This is especially true if you plan to participate in exhibitions.

തടങ്കലിൽ വയ്ക്കാനുള്ള വ്യവസ്ഥകൾ

The Dandie Dinmont Terrier is a small dog that does well in a city apartment. But, despite the size, you will have to walk with her at least 2-3 times a day. The Dandie Dinmont is a hunting dog, which means that he is hardy and athletic. These dogs are able to easily overcome more than one kilometer.

Dandie Dinmont Terrier – Video

Dandie Dinmont Terrier - Top 10 Facts

നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തുക