ക്ലംബർ സ്പാനിയൽ
നായ ഇനങ്ങൾ

ക്ലംബർ സ്പാനിയൽ

Characteristics of Clumber Spaniel

മാതൃരാജ്യംഗ്രേറ്റ് ബ്രിട്ടൻ
വലിപ്പംശരാശരി
വളര്ച്ച45–50 സെ
ഭാരം25-36 കിലോ
പ്രായം13-15 വയസ്സ്
FCI ബ്രീഡ് ഗ്രൂപ്പ്റിട്രീവറുകൾ, സ്പാനിയലുകൾ, വാട്ടർ നായ്ക്കൾ
Clumber Spaniel Characteristics

സംക്ഷിപ്ത വിവരങ്ങൾ

  • Good-natured and sociable;
  • The largest of the spaniels;
  • Slow, thoughtful and calm;
  • Rare breed.

കഥാപാത്രം

The exact history of the origin of the Clumber Spaniel breed is unknown. But there are two theories. According to the first, this breed was bred in France, and after the French Revolution, its representatives were transported to England. According to the second version put forward by the researchers, the ancestors of the Clumber Spaniel are old dogs that were crossed with St. Bernards and Basset Hounds in the UK. One way or another, the name Clumber Spaniel is a reference to the Duke of Newcastle’s Clumber Park. The breed was considered aristocratic, and even members of the royal family were engaged in its breeding until the end of the 19th century. Dogs were used for hunting big game and game.

Today, representatives of the breed can also act as hunting assistants, but still they are more often turned on as companions.

The Clumber Spaniel is the largest and calmest spaniel in the family. Unhurried, balanced and even slightly slow, he does not require the owner to do long daily sports and long runs. If you prefer passive rest, the Clumber Spaniel can keep you company, curled up next to you or perched at your feet.

പെരുമാറ്റം

Representatives of this breed are smart and intelligent. They are in no hurry to memorize commands , but if the clumber has already learned it, be sure – this is forever. By the way, it is not difficult to train these dogs, even a beginner can handle it. The main thing is to be patient and try to find an approach to the dog. Clumbers are quick-witted and resourceful. The pet will surely understand how to open a cabinet or refrigerator, and will remember exactly where the goodies are hidden.

The Clumber Spaniel should not be left alone at home for a long time: without a beloved owner, the dog begins to yearn. Animals adore their owner and are ready to do anything for him. With such a protector, you can safely walk in the evening. In the moment of danger, he will not hesitate.

Representatives of the breed get along well with other animals. Often they are neutral towards other dogs and even cats in the house. The Clumber Spaniel is loyal to children, treats them warmly and with understanding. True, it will be very difficult to make him play and drive the ball in the yard.

കെയർ

The soft, long coat of the Clumber Spaniel must be brushed daily to prevent tangles from forming. These dogs are not bathed often, as they get dirty.

Particular attention should be paid to the condition of the eyes and ears of the pet. Accumulating secretions and dirt can lead to the development of diseases.

തടങ്കലിൽ വയ്ക്കാനുള്ള വ്യവസ്ഥകൾ

Despite some laziness and slowness, the Clumber Spaniel still needs to walk. These dogs should walk twice a day for 40-60 minutes. The pet should not be driven or tried to play with him, he himself knows when to be active.

Prone to fullness, the spaniel should not eat more than the norm, because he will definitely never refuse an extra piece. Choose quality food on the advice of a breeder or veterinarian.

Clumber Spaniel – Video

നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തുക