ബോസ്നിയൻ കോർസ് ഹെയർഡ് ഹൗണ്ട് (ബോസ്നിയൻ ബാരക്ക്)
നായ ഇനങ്ങൾ

ബോസ്നിയൻ കോർസ് ഹെയർഡ് ഹൗണ്ട് (ബോസ്നിയൻ ബാരക്ക്)

Characteristics of Bosnian Coarse Haired Hound (Bosnian Barrack)

മാതൃരാജ്യംബോസ്നിയ ഹെർസഗോവിന
വലിപ്പംശരാശരി
വളര്ച്ചXXX - 30 സെ
ഭാരം16-24 കിലോ
പ്രായം10-13 വയസ്സ്
FCI ബ്രീഡ് ഗ്രൂപ്പ്Beagle dogs, bloodhounds and related breeds
Bosnian Coarse Haired Hound (Bosnian Barrack) Characteristics

സംക്ഷിപ്ത വിവരങ്ങൾ

  • Excellent working bloodhounds;
  • ഹാർഡി;
  • Possessors of a sonorous voice.

ഉത്ഭവ കഥ

The word “barak” is translated as “rough”, “shaggy”, and this is a fairly accurate description of the wool of the Bosnian barak breed representatives: they are very shaggy, and the wool does not descend in soft waves, as, for example, in yorkie, but rather hard bristling. The ancestors of the Bosnian barracks were known in the Balkans as early as the 3rd century BC and were called Celtic barracks. However, the breed itself was bred in the 19th century by hunters who needed four-legged helpers capable of holding game until a person arrived. Thanks to their thick wool, Bosnian barracks are able to withstand even the severe cold that is not uncommon in the mountains.

The breed was registered in International Cynological Federation (FCI) June 19, 1965 under the name Illyrian Hound. However, then the standard was supplemented and corrected, and the breed received the official name – “Bosnian coarse-haired hound – barak”.

വിവരണം

A typical representative of the breed is a small, muscular dog with a rather long and shaggy coat. The head of these dogs has bushy eyebrows, which give the animals a serious and stern, but at the same time funny expression. The basic color of the Bosnian barracks is described in the standard as reddish yellow or earthy gray with white markings. The coat itself is long, coarse, with a thick undercoat that allows dogs to easily endure the cold. The eyes of dogs of this breed are large, oval, chestnut in color. Nose is black. The ears are of medium length, hanging down at the edges of the head.

കഥാപാത്രം

The Bosnian barrack is a fearless, active animal with an excellent temperament. Great with people. But it is better not to acquaint him with small living creatures – the hunter’s instinct will take its toll.

Bosnian Coarse Haired Hound Care

Bosnian barracks need wool comb with a stiff mesh to avoid the appearance koltunov. Dogs that are kept in an apartment and take part in competitions and exhibitions require more thorough care. Dead hair from the Bosnian Coarse-Haired Hound is recommended to be plucked. Ears, eyes, claws processed as needed.

തടങ്കലിൽ വയ്ക്കാനുള്ള വ്യവസ്ഥകൾ

When choosing this breed for themselves, potential owners need to take into account that this is a working dog that needs space and hunting. Despite its cute appearance, the Bosnian barrack is not particularly suitable for the role of a companion dog. With insufficient walking and workload, the dog may differ in destructive behavior.

വിലകൾ

This breed is quite rare, dogs mainly live in Bosnia. So, in order to purchase a puppy, it will be necessary to go to the birthplace of the breed for him. Prices for puppies can vary depending on the value of the blood and hunting skills of the parents and reach up to 1000 euros.

Bosnian Coarse Haired Hound – Video

Barak Hound - Bosnian Coarse Haired Hound - Facts and Information

നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തുക