ബില്ലി (നായ)
നായ ഇനങ്ങൾ

ബില്ലി (നായ)

Characteristics of Billy (dog)

മാതൃരാജ്യംഫ്രാൻസ്
വലിപ്പംശരാശരി
വളര്ച്ച58–70 സെ
ഭാരം25-30 കിലോ
പ്രായം10-13 വയസ്സ്
FCI ബ്രീഡ് ഗ്രൂപ്പ്ബീഗിൾ നായ്ക്കൾ, ബ്ലഡ്ഹൗണ്ടുകൾ, അനുബന്ധ ഇനങ്ങൾ
Billy dog Characteristics

സംക്ഷിപ്ത വിവരങ്ങൾ

  • സ്മാർട്ട്;
  • With excellent flair;
  • Calm, easily obey commands.

ഉത്ഭവ കഥ

This is a rather rare, but very beautiful breed of dog. At the origins of it is the real royal dog – the white royal hound (Chien Blanc du Roy), which was one of the most popular breeds at the court of the French monarchs. The disbanding of the packs of hunting dogs at the royal court occurred after the revolution in France. However, Gaston Hublot du Rivault prevented the final and irretrievable loss of the blood of the royal dogs, who, on the basis of the white royal hound, brought out a completely new breed, named after the area – the Château de Billy in France. To breed billy (also referred to as biyi), several other breeds were used in the 19th century – Seris, Montebeuf and Larry, which are now considered lost.

വിവരണം

A new breed of hunting dogs inherited from their ancestors an amazing scent, excellent endurance and energetic temperament. What brought her popularity in France, where she was used when hunting roe deer and wild boars. In 1886, the breed standard was adopted.

Billy is a beautiful, harmoniously built dog of pure white, milk coffee or white with tan markings. Males can reach 70 centimeters at the withers, females can grow up to 62 centimeters at the withers. The eyes of the animals are dark, like the nose, the head is graceful, with clear lines. The dogs themselves are light-footed, lean. They work great on large animals and have a clear voice.

കഥാപാത്രം

Representatives of the breed are balanced, obedient and friendly, get along well with all family members, love children. However, pets can most often be seen as prey and pursued.

Billy Care

standard care ears, eyes and claws. Wool should be periodically comb out, during periods of molting – 2-3 times a week. Bathe the animal is needed only as needed.

തടങ്കലിൽ വയ്ക്കാനുള്ള വ്യവസ്ഥകൾ

Despite their easy disposition, representatives of the breed are poorly adapted to life in the city, especially in cramped, small apartments. They need space and exercise. A working dog, which, no doubt, are representatives of the breed, it is difficult to do without hunting, which is its main purpose, and billy should not be tried to put “on the sofa.”

വിലകൾ

Since its inception, the breed has experienced a serious crisis that has put it on the brink of destruction. After the devastating World War II, the number of billies was significantly reduced, and the breed had to be restored almost from scratch. Fortunately, thanks to the active participation of devoted fans of these wonderful hunting dogs, including the descendant of the founder of the breed, the billy is no longer in danger of extinction, despite the fact that these dogs are rarely found outside of France. Officially as a separate breed of billy was recognized International Cynological Federation in 1973. The cost of a puppy starts from 1 thousand euros.

Billy dog – Video

Billy dog 🐶🐾 Everything Dog Breeds 🐾🐶

നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തുക