ഓസ്‌ട്രേലിയൻ (ജർമ്മൻ) കൂലി
നായ ഇനങ്ങൾ

ഓസ്‌ട്രേലിയൻ (ജർമ്മൻ) കൂലി

Characteristics of Australian (German) Koolie

മാതൃരാജ്യംആസ്ട്രേലിയ
വലിപ്പംശരാശരി
വളര്ച്ച40–50 സെ
ഭാരം15-20 കിലോ
പ്രായം12-14 വയസ്സ്
FCI ബ്രീഡ് ഗ്രൂപ്പ്തിരിച്ചറിഞ്ഞില്ല
Australian Koolie Characteristics

സംക്ഷിപ്ത വിവരങ്ങൾ

  • സ്മാർട്ട്;
  • Hardy, workable;
  • Human-oriented.

ഉത്ഭവ കഥ

The Jamen Coolie is a herding dog breed from Australia.

This breed was bred by Australian farmers in order to graze herds a long time ago. True, practical breeders paid more attention to fixing the working qualities of dogs than to appearance, so now there is such a variety in the exterior of coolies.

The progenitors of Jamen Coolies are Australian cattle dogs and Australian kelpies , they also have border collie blood .

The result was a versatile dog, hardy, efficient, independent and human-oriented. Such animals can be both shepherds or guards, and companions. At home, the breed is popular and highly valued.

വിവരണം

So far, there is no clear breed standard. Jamen coolies have several varieties. There are dogs with a short and smooth coat adjacent to the body, there are long-haired, fluffy, there are with erect and semi-erect ears, as well as with a different constitution.

The color is blue, red, black or marble (mixing these colors with white). The presence of white or red spots is allowed. Sometimes there are dogs with blue eyes.

Australian Koolie Character

The second purpose of the Australian coolie is a companion dog. They will make an excellent family dog ​​as they are non-aggressive, human oriented and will not offend a child. It is easy to get along with other dogs. Small pets are also perceived by them as the younger members of their pack.

Jamen coolies are smart and not lazy. They easily and quickly memorize commands and are generally well trained .

കെയർ

As a result of many years of natural selection, coolies inherited excellent health from their ancestors. Caring for them is not difficult, it is enough to regularly carry out standard hygiene procedures. The coat is combed out once or twice a week with a stiff brush, the eyes and ears are treated as needed.

Australian Koolie – Video

നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തുക